استاد کار اجرای انواع نما ساختمان

عباس کاویار

پیمانکار اجرای انواع آجر نما 
استاد کار ماهر 
فعال در سراسر کشور

آجر دکور فروش و اجرای انواع نما ساختمان

پروژه های اجرا شده نما

4

سال سابقه فعالیت

18 سال سابقه در اجرای انواع نما آجر نما ساختمانی

9+

شهر های فعالیت

اجرای نمای ساختمانی در شهر های بزرگ و کوچک

28+

پروژه های به اتمام رسیده

اتمام و به پایان رساندن بیش از 650 پروژه در سراسر کشور

توانایی انجام کار تیمی، توانایی انجام پروژه

عباس کاویار