علی اکبر عبدالملکی
استاد کار اجرای انواع نما ساختمان

علی اکبر عبدالملکی

پیمانکار اجرای انواع آجر نما سازمانی و شخصی
استاد کار ماهر 
فعال در سراسر کشور

آجر دکور فروش و اجرای انواع نما ساختمان

پروژه های اجرا شده نما

18

سال سابقه فعالیت

18 سال سابقه در اجرای انواع نما آجر نما ساختمانی

29+

شهر های فعالیت

اجرای نمای ساختمانی در شهر های بزرگ و کوچک

300+

پروژه های به اتمام رسیده

اتمام و به پایان رساندن بیش از 650 پروژه در سراسر کشور

دارای تیم تخصصی اجرا، توانایی انجام کار تیمی، توانایی کنترل پروژه، اهل چالش و توانایی حل مساله

علی اکبر عبدالملکی

نما کار