نماکار آجر احمد حسن کاویار
استاد کار اجرای انواع نما ساختمان

احمد حسن کاویار

اجرای انواع آجر نما سازمانی و شخصی
استاد کار ماهر 
فعال در سراسر کشور

آجر دکور فروش و اجرای انواع نما ساختمان

پروژه های اجرا شده نما

6

سال سابقه فعالیت

18 سال سابقه در اجرای انواع نما آجر نما ساختمانی

9+

شهر های فعالیت

اجرای نمای ساختمانی در شهر های بزرگ و کوچک

30+

پروژه های به اتمام رسیده

اتمام و به پایان رساندن بیش از 33 پروژه در سراسر کشور

تخصص اجرا، توانایی انجام کار تیمی، توانایی کنترل پروژه، اهل چالش و توانایی حل مساله

احمد حسن کاویار

نماکار آجر احمد حسن کاویار